baner www karnawal

graf 16x9konkurs karna

Pośród atrakcji tegorocznego Ulicznego Biegu Karnawałowego nie zabraknie konkursu na najciekawsze przebranie. Zachęcamy do udziału, do wygrania jest opaska Garmin Vivofit od sklepu Trigar.pl

Wszystkich uczestników zapraszamy do  rywalizacji nie tylko na arenie sportowej. Konkurs na najciekawszy i najbardziej wyjątkowy strój biegu wieńczy bardzo praktyczna nagroda. Wszystkie zgłoszenia opublikujemy na profilu Trigar.pl na portalu Facebook w oddzielnej galerii. Urządzenie wygra ta osoba, której zdjęcie będzie cieszyło się największą popularnością wśród innych użytkowników portalu Facebook. Organizatorzy konkursu wezmą pod uwagę zarówno liczbę komentarzy jak i polubień każdej fotografii.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść w swoim stroju pod bramę startową biegu. Tam w godzinach 10.00-10.30 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe zdjęcie, które weźmie udział w konkursie. Osoby, które nie zdążą przyjść na zdjęcie przed biegiem będą mogły to zrobić po zakończeniu biegu od 12.30 do 13.00.

Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu biegu na profilu Facebook Trigar.pl zostanie umieszczony album ze zdjęciami konkursowymi. Zwycięży osoba, której zdjęcie uzyska najwięcej polubień i komentarzy. Zapoznaj się z regulaminem konkursu poniżej.

Tak prezentuje się główna nagroda w konkursie:

Spraw, aby każdy Twój krok się liczył — dzięki opasce vívofit. Monitor aktywności, który na wstępie wyświetla spersonalizowany cel na dany dzień, przez całą dobę śledzi postępy i przypomina o ruchu. Opaska vívofit ma czytelny wyświetlacz, który pokazuje liczbę kroków, przebyty dystans, spalone kalorie oraz aktualny czas. Bateria urządzenia starcza na ponad rok.

vivofit group shot small

Regulamin konkursu:

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na wierszyk prozdrowotny o tematyce postanowień noworocznych (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez Fanpage Trigar.pl.
3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Run Wrocław, (dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, 61-561, ul. Wierzbięcice 17.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1. Konkurs obejmuje umieszczenie komentarz i lub polubienia pod zdjęciem konkursowym.
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 05.02.2017
3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zdjęcie będzie się cieszyć największą popularnością – otrzyma największą liczbę polubień i/lub komentarzy innych użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.
5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
6. Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść w swoim stroju pod bramę startową biegu. Tam w godzinach 10.00-10.30 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe zdjęcie, które weźmie udział w konkursie. Osoby, które nie zdążą przyjść na zdjęcie przed biegiem będą mogły to zrobić po zakończeniu biegu od 12.30 do 13.00.
7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, 61-561, ul. Wierzbięcice 17, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na Fanpage Organizatora. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest  TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, 61-561, ul. Wierzbięcice 17. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
8. Nagrodą w konkursie jest opaska Garmin Vivofit
9. Organizator przyzna nagrodę uczestnikowi, a wyniki opublikuje na stronie biegu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
10. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Data urodzenia
d) Adres zamieszkania
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane kurierem do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 lub będą do odebrania w sklepie firmowym Trigar.pl we Wrocławiu ul. Św. Wincentego 17.
13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla inne
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.

V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, 61-561, ul. Wierzbięcice 17. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 05.02.2017 r. do dnia 10.02.2017 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika konkursu za działania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Partnerzy Karnawału

gryf azs

amc aztape logo2

logo 7 big

wachtigall logo

CRiOBB logo 2016

 

facebook

pomiar czasu

rekordy pro run

kalkulatory biegowe

News - pozostałe

#1 Lifestyle - Zimowy Must-Have

  Zimowa pora wcale nie musi kojarzyć się z fatalnymi warunkami atmosferycznymi, przygnębien...

Pilates dla biegaczy

Czy wiesz, że "siła napędowa" u biegaczy powinna wychodzić z korpusu, a nie nóg? Czy wiesz, że moż...

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY?

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY? Na dobre wystartowały treningi przygotowujące naszyc...

6 urodziny Pro-Run

Potwierdzamy i zapraszamy na 6 urodziny Pro-Run. Realizujemy rzucony na treningu pomysł czyli rejs...

Rozpoczynamy sezon 2017/2018. Zapraszamy!

    Sezon 2017/2018 – ZACZYNAMY! Już w najbliższą niedziele o godz. 9.00 na Stadionie...

Medal korony gór polskich

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

News - zawody

Medal BTW 2017

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

30 km - Wyniki 16.07.2017

Wyniki biegu dostępne będą na stronie DATASPORT (obecnie są prowadzone prace na serwerze i nie mam...

Letnia Trzydziestka 2017

Ruszyły zapisy na nasz lipcowy sprawdzian na dystansie 30 km. Ponownie można będzie sprawdzić swoj...

Biuro zawodów również w piątek

Już w piątek otwieramy biuro zawodów na bieg w Siechnicach w sklepie sportowym Decatchlon Bielany ...

Posiłek regeneracyjny

Posiłek regeneracyjny jest bardzo ważny również po zawodach, tym razem serwujemy grochówkę w wersj...

Organizacja w Siechnicach

  W Siechnicach zapowiada się ponad pięciuset startujących, a wraz z nimi zapewne kibice. Aby ...